Woda w reakcjach fizyczno-chemicznych cz. 3

W praktyce stosunek substancji rozpuszczonej do rozpuszczalnika podają w procentach, tzn. ilość gramów substancji, rozpuszczonej w 100 gr wody. Roztwór, który zawiera największą ilość substancji, jaką może rozpuścić pewne kwantum wody, nazywają „nasyconym”. Rozpuszczalność substancji oznacza, ile gr substancji rozpuszcza się w 100 gr wody. Ona zależy od temperatury i najczęściej dla substancji stałych wzrasta z podwyższeniem temperatury. Dla niektórych substancji, jak chlorek sodowy, NaCl rozpuszczalność zmienia się niezbyt znacznie w miarę wzrostu temperatury, dla większości wzrasta w szybszym tempie, niż temperatura, np. dla azotanu potasowego.

Zależność rozpuszczalności od temperatury uwidocznić można doskonale graficznie: krzywą rozpuszczalności otrzymujemy, odkładając temperatury na odciętej, a ilości substancji, rozpuszczonej w 100 gr wody na rzędnej. Zmienia się krzywa rozpuszczalności siarczanu sodowego, rozpuszczalność jego wzrasta z początku, następnie spada, wzrost dotyczy siarczanu 10 wodnego, spadek – bezwodnego.

Substancji nierozpuszczalnych w ścisłym znaczeniu tego wyrazu niema, nawet szkło rozpuszcza się szczególniej we wrzącej wodzie. Ale są substancje, których rozpuszczalność jest nikła, tak siarczanu baru rozpuszcza się najwyżej 0,23 mg w 100 gr wody, takie substancje uważamy praktycznie za nierozpuszczalne.