Woda jako czynnik geologiczny cz. 3

Jeżeli łożysko rzeki, brzegi jej zbudowane są z materiału skalnego miękkiego, luźnego, rzeka ulega stopniowemu zamuleniu; gdy zaś materiał skalny jest twardy a spadek rzeki znaczny, woda drąży sobie coraz głębsze łożysko, erodując skałę. Potęguje się działanie wód rzecznych podczas powodzi, kiedy rzeka nie może zmieścić w łożysku swym napływającej chwilowo większej masy wód. Skutkiem powodzi jest przede wszystkim denudacja a rozmiary jej zalezą od masy wód i prędkości wody, które wsiąkają w głąb ziemi, rozpuszczają skały, przez które się przedostają. Rozszerzają kanały, stanowiące dla nich drogi, w ten sposób powstają jaskinie, pieczary, grotu.

Energicznie prowadzą dzieło niszczenia fale morskie i regularny ruch fali, zależny od zmian temperatury, wybiera ciągły nacisk na brzegi nacisk ten wzmaga się ogromnie podczas burzy. Skutek działania ujawnia się w kształcie linii brzegowe), a przesuwanie Się jej zależy oczywiście w dużej mierze od odporności skał nadbrzeżnych.