Technologia wody cz. 6

Azotany, azotyny, związki amonowe, o ile nie pochodzą z atmosfery, są dowodem rozkładu substancji białkowych, gdy występują w większej ilości. Obecność sporej masy chloru świadczy o bliskości odpadków kuchennych.

Woda do picia nie może zawierać bakterii chorobotwórczych wcale, bakterii nieszkodliwych najwyżej 100 – 200 osobników na 1 cm3.

Woda do kotłów nie powinna zawierać mętów, azotynów, azotanów, związków amonowych, tłuszczów, kwasów, twardość jej powinna być nieznaczna, zawartość chlorków alkalicznych nie nadmierna. Męty (zawiesiny),

sole wytwarzają kamień kotłowy, inne substancje korodują (zgryzają) ścianki kotła. Kwaśne węglany wytrącają się przy gotowaniu wody, inne sole osadzają się w miarę odparowywania większych ilości. Kamień kotłowy jest szkodliwy z następujących racji: 1) jako zły przewodnik ciepła naraża na straty energii cieplnej paliwa; 2) bywa przyczyną przegrzewania metalu, wtedy woda może przejść w stan sferoidalny, skoro zetknie się z powierzchnią metalu w 171° C, co prowadzi do eksplozji kotła; 3) przy usuwaniu kamienia kotłowego (odbijaniu) łatwo kocioł naraża się na uszkodzenie.