Technologia wody cz. 4

Zawartość substancji mineralnych nie powinna przekraczać 600 mg na litr, nadto w każdym razie woda do picia powinna być wolna od substancji organicznych w większej ilości, gdyż te są podłożem rozwoju często bardzo szkodliwych mikroorganizmów. Najlepsza do picia jest woda z gór płynąca, w biegu swym nasyca się tlenem, pozbywa się mętów i organicznych substancji. Szczególniej słynie z dobroci niezbyt twarda woda, wypływająca z gór granitowych, gipsowych. Woda gruntowa może być wtedy dobra, gdy pochodzi ze znacznej głębokości i z okolic niezamieszkanych; w porównaniu z wodą górską zawiera ona mniej tlenu, a więcej dwutlenku węgla. W miejscowości zamieszkanej woda gruntowa bywa zwykle zanieczyszczona, obfituje poza normalnymi składnikami z gruntu w chlorek sodowy, amoniak, kwas azotowy, azotany, siarkowodór, zawiera często bakterie chorobotwórcze. Taką wodę przed użyciem należy sterylizować przez dodatek nadmanganianu potasu, traktowanie powietrzem ozonizowanym (ozonem), wreszcie parokrotne zagotowanie.

Woda rzeczna musi przejść przez filtry z piasku, żwiru, koksu itd. Filtry takie zamulają się z czasem, dlatego wymagają sporadycznego oczyszczania.