Synteza wody cz. 3

Jeżeli zamiast czystego tlenu weźmiemy tlen z powietrza, łatwość wybuchu się zmniejsza, temperatura wybuchu spada.

Można bez obawy wybuchu łączyć wodór z tlenem, utleniać, spalać na wodę, kiedy prąd wodoru wypływa z rury niewielkim strumieniem, u wylotu zapalony gaz pali się spokojnie, temperatura zapalności sięga 590 – 600 stopni. Reakcja tworzenia się wody jest wysoce egzotermiczna, tzn. wywiązuje się w niej znaczna ilość ciepła, mianowicie 1 gr wodoru = 11,2 litra, spalając się na wodę (w stanie pary), daje 28.8 kalorii kilogramowych, to jest tyle ciepła, ile potrzeba do ogrzania 28,8 kg wody od 14,5 do 15,5° C.

Gdyby spalanie gazu koncentrowało się w jednym punkcie, gdyby nie straty ciepła z powodu promieniowania, przewodnictwa, dysocjacji cieplnej wytwarzającej się wody poniżej, można by z łatwością obliczyć temperaturę płomienia wodorotlenowego: wobec ciepła własnego pary wodnej 0,94 i 9 gr wody wyniosłaby ona około 3400°. W rzeczywistości jest ona znacznie niższa, sięga 2000°, w każdym razie przewyższa znacznie temperaturę płomienia gazu świetlnego zwyczajnego paleniska.