Rozpowszechnienie wody cz. 1

Woda należy do substancji bardzo rozpowszechnionych w przyrodzie i występuje w trzech stanach skupienia. W stanie stałym tworzy potężną powłokę krain podbiegunowych, pokrywa szczyty górskie pod. Postacią śniegu, lodowca, który powoli zsuwa się do doliny lub morza. Woda ciekła znajduje się wszędzie na mniejszej lub większej głębokości w ziemi, na powierzchni jej tworzy wielkie zbiorniki, jak oceany, morza, jeziora, rzeki. W atmosferze unosi się pod postacią chmur, mgieł, kropli deszczu. Woda atmosferyczna ścina się na śnieg, grad, sadź. Para wodna stanowi jeden ze składników powietrza.

Gleba. na której rozwija się roślinność, jest zawsze mniej lub więcej nasycona wodą, organizmy roślinne, zwierzęce zawierają znaczny odsetek wody.

Minerały i skały posiadają często wodę, chemicznie związaną lub fizycznie wchłonioną.

Ogromne zasoby wody w przyrodzie można oczywiście w przybliżeniu obliczyć na podstawie następującej:

Powierzchnia ziemi wynosi w liczbie okrągłej 510 milionów km, z tego na oceany i morza połączone z niemi, przypada 361,2 miliona, na lądy 148,8. Liczby ostatnie są mniej pewne, niż ich suma, a to dlatego, że lądy arktyczne i osobliwie antarktyczne są mato znane. Z powyższych dat wynika, że wody oceaniczne pokrywają 70.82% powierzchni ziemi, na lądy pozostaje 29,12%, inaczej mówiąc, pole wód przewyższa 2,43 razy pole lądów. Przy średniej głębokości oceanu, wynoszącej 3681 metrów, te 361 milionów km powierzchni wód oceanicznych dają podstawę do obliczenia objętości ich. która w okrągłej liczbie równa się 1.330 milionów km.