Rola wody w przyrodzie i przemyśle zbiór wpisów

Czynnik biologiczny cz. 7

Poza zdolnością wody rozpuszczania na specjalną uwagę zasługują objawy, związane z samem rozpuszczaniem, a więc dyfuzja, osmoza, efekty termiczne, dalej stan substancji w roztworze wodnym w przypadku, gdy substancja jest nie elektrolitem, elektrolitem, koloidem. Znaczenie wody w chemii przyrody żywej nie ogranicza się jedynie do roli jej jako rozpuszczalnika; jak to zauważyliśmy już niejednokrotnie, woda […]

Czynnik biologiczny cz. 6

To wielkie napięcie powierzchniowe ma doniosłe znaczenie dla sprawy wznoszenia się roztworów wodnych w naczyniach włoskowatych, dla zjawisk absorpcji w roztworach wodnych istotnych, a osobliwie w pseudoroztworach, inaczej roztworach koloidów. Własności chemiczne wody dla życia nabierają szczególnego znaczenia, gdy zważymy, że w fizjologii mamy do czynienia wyłącznie z reakcjami w roztworach wodnych i z reakcjami, […]

Czynnik biologiczny cz. 5

A znowu wielkie ciepło właściwe wody przeciwdziała zbyt raptownym wahaniom temperatury, wywołanym przez ciepło reakcji chemicznych w organizmach. Roztwory wodne, krążące w organizmie, odprowadzają ciepło z miejsc nazbyt ogrzanych do miejsc bardziej chłodnych, w ten sposób wyrównywają temperaturę. Taką samą regulację widzimy w wielkich zbiorowiskach wód, jak morze, jezioro, rzeki. Zmiany temperatury wód, zachodzące pod […]

Czynnik biologiczny cz. 4

Gdy nastąpi ciepła pora roku, lody, wystawione na działanie ciepła słonecznego, ogrzewają się pierwsze, jako warstwy wierzchnie wód, topnieją szybko. Poza tern z faktem, że woda jest bardziej zagęszczoną cieczą, od innych: na litr wody przypada 55 gramocząsteczek, wiąże się jej nieściśliwość i prawdopodobnie jej wielka stała dielektryczna. tak ważna dla stanu roztworów. W drugim […]

Czynnik biologiczny cz. 3

Zrozumiałą jest rzeczą, że na pokrycie takiej ogromnej straty potrzeba wody dostarczać w pożywieniu. Obliczenia dietetyczne podają dla człowieka na dobę około 35 gr wody na 1 kg wagi ciała, ponieważ woda, wydalana z organizmu, stanowi 40 gr na 1 kg, przeto prosty rachunek daje nam na 1 kg ciała 5 gr wody, która powstaje […]

Czynnik biologiczny cz. 2

Ciało człowieka zawiera średnio 58 – 65% wody, mniejsza lub większa ilość jej zależy głównie od zawartości tłuszczów w organizmie, gdyż tkanka tłuszczowa jest najuboższa w wodę. 10%, po niej idą kości z 27%, najwięcej wody jest w cieczach organizmu, tak osocze krwi zawiera 90%. Największą masę wody posiadają mięśnie, a to dlatego że zawartość […]

Czynnik biologiczny cz. 1

Znaczenie wody dla życia wypływa dobitnie z jej roli w samej budowie komórki – tego podścieliska wszelkiego życia, w budowie najwyższych organizmów, jak również w przemianie materii i energii, do czego sprowadza się samo życie fizyczne. Będąc niezbędnym składnikiem każdej żywej komórki, woda wchodzi w skład otaczającej komórki cieczy w organizmie złożonym. Pokarmy odżywcze otrzymuje […]

Synteza wody cz. 6

Wodór wypiera miedź, rtęć z tlenków, ponieważ łącząc się z wodorem, wywiązuje 69 kal., gdy miedź daje 38, rtęć 31 kal., natomiast nie może wodór wyrugować magnezu, gdyż ciepło reakcji MgO wynosi przeszło dwa razy tyle, co ciepło powstania wody. Takie zachowanie się wodoru wobec tlenków metali zgadza się z zasadą, wprawdzie bardzo ograniczoną, największej […]

Synteza wody cz. 5

Jeżeli reakcję tę nazywamy syntezą, bierzemy ten wyraz w szerszym znaczeniu, mając na myśli cel reakcji – wodę. Historyczną stała się reakcja wodoru z tlenkiem miedzi, z niej korzystał Dumas do oznaczenia ilościowego stosunku ciężarowego składników wody. Wodór przepuszczamy ponad rozżarzonym tlenkiem miedzi, wtedy otrzymujemy miedź metaliczną i wodę: Cu0+H2Cu + HsO. Tego rodzaju reakcja […]

Synteza wody cz. 4

Do wytwarzania płomienia tlenowodorowego stosują dmuchawkę z kurkiem Daniela, przez e i a płynie strumień wodoru ze zbiornika (bomby), przez h zaś tlenu, łączą się oba strumienie w otworze O. W płomieniu tlenowodorowym topi się platyna, której temperatura topnienia wynosi 1751°, tlenek glinu z jeszcze wyższą temperaturą topnienia — 2010°; z tego korzystają w fabrykacji […]