Analiza wody cz. 4

Analizę całkowitą wody, tj. rozkład na obydwa składniki wolne: wodór i tlen osiągnąć możemy, stosując prąd elektryczny lub bardzo wysoką temperaturę. Rozkład wody za pomocą prądu elektrycznego, tak zwana elektroliza wody, jest właściwie elektrolizą kwasu siarkowego lub wodorotlenku alkalicznego w roztworze wodnym. Do elektrolizy kwasu siarkowego stosujemy elektrody platynowe lub ołowiane, prąd co najmniej 3 voltowy. Najlepiej wykonywać tę elektrolizę w znanym woltomierzu Hofmana. Wyjaśnienie procesu w krótkim ujęciu jest takie: w roztworze wodnym cząsteczka kwasu siarkowego rozszczepia się na wodór  rodnik siarczanowy, naładowane odmiennymi elektrycznościami; są to jony – atom wodoru niesie ładunek elektryczności dodatniej, rodnik siarczanowy – ładunek elektryczności ujemnej. Gdy zanurzymy do roztworu elektrody platynowe połączone ze źródłem elektryczności, jony wodorowe wędrują do elektrody ujemnej – katody, oddają swój ładunek i wodór wydziela się w stanie wolnym, tworząc rodnik kieruje się do elektrody dodatniej – anody, traci również swój ładunek, ale ponieważ nie ma egzystencji samodzielnej, przeto reaguje z cząsteczką wody; w reakcji tej otrzymujemy tlen i nowo odtworzoną cząsteczkę kwasu, ostatni wydziela się w stanic wolnym. Tak więc nad katodą gromadzi się wodór, nad anodą tlen w stosunku 2 atomów wodoru na atom tlenu, albo 2 objętości wodoru na jedną objętość tlenu, tj. w stosunku takim, w jakim są w wodzie.