Analiza wody cz. 3

Odwracalność reakcji zależy od małego skutku cieplnego reakcji obydwóch: obydwie reakcje przebiegają w czerwonym żarze. Jeżeli wodór, wywiązujący się w reakcji, wydalić ze sfery działania, wtedy zmniejszamy jego ciśnienie cząstkowe i zapobiegamy odwróceniu reakcji.

Reakcja wody z niemetalem. Fluor rozkłada wodę bardzo energicznie, wywiązując tlen, mocno ozonizowany, to było przyczyną bardzo późnego wyodrębnienia fluoru w stanie wolnym, gdyż metody analogiczne do sposobów otrzymywania innych chlorowców dawały z powodu obecności wody zawsze fluorowodór. Drugi chlorowiec – chlor tworzy z wodą pod wpływem światła najpierw chlorowodór i kwas. Mamy tutaj przykład fotolizy, czyli rozkładu pod wpływem promieni świetlnych.

Węgiel rozkłada wodę w czerwonym żarze: kiedy parę wodną przepuszczać ponad rozżarzonym węglem, otrzymujemy wodór wolny i tlenek węgla, mamy tutaj reakcję analogiczną z rozkładem wody przez metal, do tej reakcji potrzebna jest znaczna ilość ciepła, gdyż woda jest związkiem w wyższym stopniu egzotermicznym 59 kal. (w stanie pary), niż tlenek węgla z 29 kal. Korzystają w przemyśle z tej reakcji do wytwarzania gazu opalowego, zwanego gazem wodnym lub wodnoczadowym.